TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO » GAMS« KOBARID
Stresova ulica 2/b
5222 KOBARID                              
                                                                                             Z A P I S N I K

sestanka občnega zbora TŠD GAMS, dne 06.06.2020 ob 19.00 uri, v prostorih  društva na Mučeniški ul. št. 7 v Kobaridu. 

PRISOTNI:
Stanko BALAŽIČ, Petra DANJELIČ, Hasib HUSEINBAŠIČ, Aleksander VONČINA, Branko DOLENC, Danijel VRAČUN, 
Vladimir GRKOVIČ, Albin KUSTERLE,  Damjan URŠIČ, Danica KOVAČIČ, Ljubo FLANDER  in Dušan IVANČIČ.
Predsednik društva Branko DOLENC  pozdravi vse navzoče in preveri število članov društva na občnem zboru. Ker je
ugotovljeno, da je od vseh članov društva (47)  prisotnih le 11 članov, občni zbor NI sklepčen. Skladno s  25. členom statuta
društva se zaradi nesklepčnosti pričetek občnega zbora prestavi za eno uro, do 20.00.

Tč.1
Ob 20.00 uri predsednik društva Branko DOLENC ponovno nagovori prisotne na občnem zboru.
Predlaga delovno predsedstvo: 
predsednik: Aleksander VONČINA
zapisnikar: Ljubo FLANDER
overovitelja zapisnika: Stanko BALAŽIČ in Albin KUSTERLE
Prisotni se s predlogom strinjajo in ga soglasno sprejmejo.

Tč. 2
Delovni predsednik Aleksander VONČINA ugotovi,  da je prisotnih 11 od vseh 47 članov društva. Občni zbor je tako v skladu s
25. členom statuta društva SKLEPČEN in se lahko nadaljuje.
Delovni predsednik Aleksander VONČINA predlaga DNEVNI RED občnega zbora:
Izvolitev delovnega predsedstva
Ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti
Poročilo o delu društva za leto 2019
Poročilo blagajnika za leto 2019
Poročilo nadzornega odbora za leto 2019
Poročilo častnega razsodišča za leto 2019
Načrt aktivnosti društva za leto 2020
Sprejem novega člana in prenehanja članstva v društvu
Razno.

Prisotni na predlagani dnevni red nimajo pripomb ali predlogov, dnevni red je soglasno potrjen in sprejet.

Tč. 3
Predsednik društva Branko DOLENC poda poročilo o delu društva za leto 2019. Poročilo v pisni obliki je priloga zapisnika.

Tč. 4
Blagajnik društva Damjan URŠIČ poda blagajniško poročilo o finančnem poslovanju društva za leto 2019. Poročilo v pisni obliki
je priloga zapisnika.

Tč. 5
Predsednik nadzornega odbora Albin KUSTERLE poda poročilo za leto 2019. Poročilo v pisni obliki je priloga zapisnika.

Tč. 6
Predsednik častnega razsodišča Srečko JELINČIČ je podal  poročilo za leto 2019. Poročilo v pisni obliki je priloga zapisnika.
Srečko JELINČIČ na občnem zboru  ni navzoč. Pisno poročilo častnega razsodišča, po pooblastilu predsednika Srečka
JELINČIČA, na občnem zboru poda predsednik društva Branko DOLENC. 

O vseh podanih poročilih se razpravlja, poročila so nadalje soglasno sprejeta, pripomb članov društva ni.

Tč. 7
Načrt dela TŠD Gams za leto 2020:

Gamsova pot:
vzdrževanje poti, popravila ograj ob poti in na razgledni točki, barvanje klopi
popravilo in ureditev brvi čez potok pod vasjo Svino
redno vzdrževanje (košnja in čiščenje)

2. Pohodništvo:
organizacija in izvedba  večdnevne planinske ture, predvidoma v Dolomitih (I)
organizacija in izvedba pohoda na Krn, od planine Kuhinja do Lepene, predvidoma v juniju 2020
organizacija in izvedba enodnevnih planinskih tur v Sloveniji

3. Izleti:
oganizacija in izvedba izleta na Šmarno goro, ogled muzeja Bistra, spust po Ljubljanici, predvidoma v septembru
2020

4. Vzdrževanje objekta društva in okolice

5. Ostalo:
sodelovanje z lokalno skupnostjo
sodelovanje z drugimi društvi in posamezniki
sponzorstvo športnih aktivnosti članov društva
organizacija in izvedba družabnih srečanj v objektu društva 

Tč. 8
Sprejem novega člana in prenehanje članstva:
Predsednik društva Branko DOLENC prisotne seznani, da je Dušan IVANČIČ izpolnil vse pogoje za sprejem v članstvo društva
in predlaga sprejem. Prisotni so sprejem novega člana soglasno potrdili.
Predsednik društva Branko DOLENC prisotne seznani, da so zaradi osebih razlogov  iz društva prostovoljno izstopili: Saša
BEGUŠ, Robert IVANČIČ, Bogdan IVANČIČ, Danjela IVANČIČ, Damjan MANFREDA, Klemen KRAVANJA. Prisotni so
prenehanje članstva navedenih oseb v društvu soglasno potrdili.

Tč. 9
Razno:
Predsednik društva Branko DOLENC prisotne seznani, da je v letu 2019 gorsko »Gamsovo preizkušnjo TOP3« uspešno
opravilo 6 gorskih tekačev, med njimi tudi član društva Renato LEŠNIK.
Renato LEŠNIK in drugi na občnem zboru niso prisotni. Priznanja in medalje za uspešno opravljene preizkušnje bodo
navedenim podeljene naknadno.
Občni zbor je zaključen ob 21.30 uri.

Zapisnikar:                                                                             Overovitelja:
Ljubo FLANDER                                                                     Stanko BALAŽIČ
                                                                                               Albin KUSTERLE
Na prvo stran